Časté otázky

Akú zmluvu s Vami uzatvorím?

Ako živnostníci uzatvárate priamo s nemeckou firmou zmluvu o dielo, s ktorou pôjdete na Sociálnu poisťovňu a požiadate o potvrdenie A1. Potvrdenú žiadosť a neskôr aj dokument PD A1, ktorý dostanete, nám prepošlete mailom.

S nami uzatvoríte zmluvu o postúpení a obstarávaní, v ktorej sa my zaväzujeme vyhľadávať pre vás stavebné zákazky a vy nám postúpite svoje pohľadávky.

Zmluvy sú na vyžiadanie k nahliadnutiu ešte pred podpisom.

Na čo je potrebný formulár A1?

Živnostníci sa preukazujú formulárom A1 príslušným orgánom (napr. colnici) na území Nemecka. Formulár A1 je potvrdenie, že fyzická osoba je sociálne a zdravotne poistená na Slovensku, resp. v Česku. Formulár A1 má štandardizovanú formu, a preto ho nie je potrebné prekladať do nemeckého jazyka. Sociálna poisťovňa na Slovensku môže vystaviť formulár A1 len takému živnostníkovi, ktorý vykonával živnosť min. 2 mesiace.  Sociálna poisťovňa vydáva formulár do 60 dní od doručenia žiadosti. Žiadosť o vystavenie formulára A1 nájdete tu.

Ak sa mi stane nejaký úraz, ošetria ma v Nemecku?

Ako živnostník zostávate naďalej poistený v domovskej krajine (Slovensko/Česko). Ošetriť sa však môžete nechať aj v Nemecku na základe európskeho zdravotného poistenia. V Nemecku budete ošetrený za rovnakých podmienok ako miestni občania, čo znamená, že ak sa za nejaké vyšetrenie v Nemecku dopláca, rovnakú sumu budete musieť za vyšetrenie zaplatiť aj Vy, ak predložíte európsky zdravotný preukaz.

Musím si so sebou zobrať vlastné náradie?

Áno, každý živnostník uskutočňuje práce vo vlastnom mene, na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. Z toho dôvodu je potrebné mať so sebou vlastné náradie i vlastné ochranné pracovné prostriedky.

Ako často sú vystavované faktúry?

Faktúry sú vystavované v dvojtýždennom cykle so splatnosťou spravidla 7, 10 alebo 14 dní. Úhrada faktúr v termíne splatnosti je možná len v tom prípade, že aj zadávateľ zákazky, pre ktorého práce vykonávate, uhradí faktúru vo svojom termíne splatnosti.

Naša spoločnosť ponúka živnostníkom, ktorí s nami spoluprácujú, aj fakturáciu. V tomto prípade nám zašlete za každý odpracovaný týždeň výkaz odpracovaných hodín/úkol a my v stanovenom termíne vystavíme vo vašom mene faktúru. 

Čo ak zadávateľ zákazky neuhradí faktúru v termíne splatnosti a ani po ňom?

Ak je Zadávateľ zákazky  v omeškaní s úhradou faktúry, naša spoločnosť aj v mene živnostníka bude požadovať okamžitú úhradu faktúry. V prípade, že ani po takejto výzve nedôjde k zaplateniu pohľadávky môže naša spoločnosť na základe písomnej požiadavky živnostníka pristúpiť k právnemu vymáhaniu pohľadávky. Náklady na vymáhanie sa rozpočítajú medzi jednotlivých účastníkov v pomere ich podielov na vymáhanej pohľadávke. Ak živnostník nesúhlasí s právnym vymáhaním pohľadávky, vzdáva sa tým nároku na úhradu a pohľadávka sa považuje za nevymožiteľnú.

Čo je zrážková daň v Nemecku a načo slúži Freistellungsbescheinigung?

V prípade činností vykonávaných na území Nemecka v oblasti stavebníctva je prijímateľ služby povinný zraziť Vám pri úhrade faktúry tzv. zrážkovú daň a túto odviesť na príslušný finančný úrad. O túto čiastku môžete následne požiadať finančný úrad späť a v prípade, že nemáte voči finančnému úradu žiadne podlžnosti, bude Vám v celom rozsahu vrátená. Vyhnúť sa zrážkovej dani je možné požiadaním o oslobodenie pred zahájením prác. Je nutné však dostatočne včas podať žiadosť a správne ju vyplniť, pričom finančný úrad nie je povinný vyhovieť každej žiadosti a žiadosť môže aj zamietnuť.

Kto zabezpečuje ubytovanie?

Ubytovanie Vám zabezpečujeme my. Náklady však znášate sami. Pri prevzatí týchto nákladov našou spoločnosťou dávate podpisom objednávky súhlas s ich započítaním voči svojim pohľadávkam.

Snažíme sa zabezpečovať ubytovanie do vzdialenosti max. 15 km od adresy stavby. Zväčša ide o byty s možnosťou vlastného varenia. Vzdialenosť ubytovania, jeho cena, vybavenie je prekonzultované so živnostníkom ešte pred jeho vycestovaním do Nemecka.

Kedy vzniká živnostníkovi povinnosť zriadenia stálej prevádzkarne?

Každý prípad je nutné posúdiť jednotlivo. Všeobecne však platí, že stála prevádzkareň vzniká, ak v Nemecku vykonávate činnosti na jednej zákazke (prípadne viacerých zákazkách so spoločným menovateľom) po dobu dlhšiu ako 12 mesiacov.

Platím Vám nejaký poplatok za sprostredkovanie zákazky v Nemecku?

Nie. Cena práce, ktorú uvádzame v inzerátoch, je pre Vás konečnou sumou.

Aktuality