Čo ak zadávateľ zákazky neuhradí faktúru v termíne splatnosti a ani po ňom?

Ak je Zadávateľ zákazky  v omeškaní s úhradou faktúry, naša spoločnosť aj v mene živnostníka bude požadovať okamžitú úhradu faktúry. V prípade, že ani po takejto výzve nedôjde k zaplateniu pohľadávky môže naša spoločnosť na základe písomnej požiadavky živnostníka pristúpiť k právnemu vymáhaniu pohľadávky. Náklady na vymáhanie sa rozpočítajú medzi jednotlivých účastníkov v pomere ich podielov na vymáhanej pohľadávke. Ak živnostník nesúhlasí s právnym vymáhaním pohľadávky, vzdáva sa tým nároku na úhradu a pohľadávka sa považuje za nevymožiteľnú.

Aktuality