Čo je zrážková daň v Nemecku a načo slúži Freistellungsbescheinigung?

V prípade činností vykonávaných na území Nemecka v oblasti stavebníctva je prijímateľ služby povinný zraziť Vám pri úhrade faktúry tzv. zrážkovú daň a túto odviesť na príslušný finančný úrad. O túto čiastku môžete následne požiadať finančný úrad späť a v prípade, že nemáte voči finančnému úradu žiadne podlžnosti, bude Vám v celom rozsahu vrátená. Vyhnúť sa zrážkovej dani je možné požiadaním o oslobodenie pred zahájením prác. Je nutné však dostatočne včas podať žiadosť a správne ju vyplniť, pričom finančný úrad nie je povinný vyhovieť každej žiadosti a žiadosť môže aj zamietnuť.

Aktuality